សេចក្តីជូនដំណឹង គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត សូមជូនដំណឹងដល់មន្ត្រី​បុគ្គលិក គ.ជ.ប មន្ត្រីបុគ្គលិក លធ.ខប ក្រុមចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតតាមឃុំ​ សង្កាត់ ភាគីពាក់ព័ន្ធ