សេចក្តីសម្រេចផ្លូវការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ស្តីពីការលុបចោលនូវកិច្ចព្រមព្រៀង ជាមួយក្រុមហ៊ុន AZ លើបញ្ហាផ្លូវជាតិលេខ៤


សេចក្តីសម្រេចផ្លូវការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ស្តីពីការលុបចោលនូវកិច្ចព្រមព្រៀង ជាមួយក្រុមហ៊ុន AZ លើបញ្ហាផ្លូវជាតិលេខ៤
ថ្ងៃទី ១៣ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៦
160113 Hun Sen2
160113 Hun Sen3