គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា គាំទ្រ និងទទួលយកនូវលទ្ធផលបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៥ ឆ្នាំ២០២២


សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាជុំវិញការគាំទ្រ និងទទួលយកនូវលទ្ធផលបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៥ ឆ្នាំ២០២២ ដែលប្រកាសដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត ( គ.ជ. ប) ។