សេចក្តីជូនដំណឹង គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត សូមជូនដំណឹងដល់មន្ត្រី​បុគ្គលិក គ.ជ.ប មន្ត្រីបុគ្គលិក លធ.ខប ក្រុមចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតតាមឃុំ​ សង្កាត់ ភាគីពាក់ព័ន្ធ


ធ គណបក្សនយោបាយ អង្គការមិនមែនរដ្ធាភិបាល និងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ធខ្មែរទាំងអស់ជ្រាប់ថា÷ នៅថ្ងៃបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌខាងមុខនេះ គ.ជ.ប បានសម្រេចឱ្យ ក.ច.ប ធ្វើការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតតាមឃុំ សង្កាត់ នៃរាជធានី​ខេត្តនីមួយៗ រយៈពេល01ថ្ងៃ​គឺនៅទី02/10/2016 ។

ស.ជ.ណ