សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការបង្វិលសងថ្លៃប័ណ្ណ បើកបរម៉ូតូប្រភេទ ក១


 សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការបង្វិលសងថ្លៃប័ណ្ណ បើកបរម៉ូតូប្រភេទ ក១
Hong-0151
Hong-0152