សេចក្តីប្រកាសជាសាធារណៈជនរួមជាតិ និងប្រជាជនអូស្ត្រាលីដើមកំណើតខែ្មរចំពោះករណីបាតុកម្មនៅថ្ងៃទី០៧ ខែតុលាឆ្នាំ២០១៦នៅទីក្រុងមែលប៊ន


14520589_912478532229701_2305331641060981431_n