គណៈកម្មាធិការគណបក្សឃុំដូនតី បានរៀបចំពិធីប្រកាសតែងតាំងសមាសភាពគណៈកម្មការសាខាបក្សភូមិទាំង ២១ ក្នុងឃុំដូនតី ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តម សាយ បូរិន អនុប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់កណ្ដាល


ពញាក្រែក៖នៅថ្ងៃទី ០៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៦ គណៈកម្មាធិការគណបក្សឃុំដូនតី បានរៀបចំពិធីប្រកាសតែងតាំងសមាសភាពគណៈកម្មការសាខាបក្សភូមិទាំង ២១ ក្នុងឃុំដូនតី ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តម សាយ បូរិន អនុប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់កណ្ដាលចុះជួយស្រុកពញាក្រែក និងជាប្រធានក្រុមការងារចុះជួយឃុំដូនតី។

១.krek ០៨.១០.២០១៦

២.០៨.១០.២០១៦