ទស្សនាឯកសារ ស្តីពីការរស់នៅក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពត


សូមទស្សនាឯកសារ បានសរសេរនិងផលិតស្តីពីការរស់នៅក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពត។តើមនុស្សជំនាន់មុនអាចបំភ្លេចបានទេ? ដែលមានអ្នកទស្សនាជិត ១០មឺុននាក់
[youtube id="MuZvQsDCMC0"]