ឱ!ភ្នំពេញអើយ


ឱ!ភ្នំពេញអើយ

យុវជនមួយចំនួនធំដែលកើតក្រោយឆ្នាំ ១៩៩០ គឺពិតជាមិនបានដឹងថា
តើអំពើហឹង្សា និងសង្រ្គាមបានបំផ្លាញ សន្តិភាព ទ្រព្យសម្បត្តិ និង
អាយុជីវិតប្រជាពលរដ្ឋដល់កំរិតណា ។
យើងទាំងអស់គ្នាត្រូវចៀសអោយឆ្ងាយពីបាតុកម្ម និងអំពើហឹង្សានានា
ដែលញុះញុងដោយបក្សប្រឆាំង និង ក្រុមនិយមជ្រុល ។ ពួកគេពិតជា
មិនបានគិតគូរអំពីអាយុជីវិត និងអនាគតរបស់ប្អូនៗ និង អនាគតរបស់
ប្រទេសជាតិ ដែលត្រូវការសន្តិភាពចាំបាច់បំផុត ។

ជនទាំងឡាយណាដែលបំផ្លាញ សន្តិភាព នៅកម្ពុជាគឺមិនមែនជាជន
កម្ពុជាដែលគិតអាណិតស្រណោះដល់ជីវិតប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឡើយ៕
[youtube id="gu6HpVo5oUI"]
សូមទស្សនាឯកសារ បានសរសេរនិងផលិតស្តីពីការរស់នៅក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពត។តើមនុស្សជំនាន់មុនអាចបំភ្លេចបានទេ? ដែលមានអ្នកទស្សនាជិត ១០មឺុននាក់
[youtube id="MuZvQsDCMC0"]
010716 7 Makara 010716 7 Makara1 010716 7 Makara2010716 7 Makara3010716 7 Makara4