កិច្ចប្រជុំពង្រឹងគណបក្សមូលដ្ឋាន ឃុំសង្កាត់


ខេត្តត្បូងឃ្មុំ៖ កិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយផែនការកសាងពង្រឹងគណបក្សមូលដ្ឋាន ឃុំសង្កាត់ ក្រោមអធិបតី
ឯកឧត្តម ជា សុផារ៉ា អនុប្រធានក្រុមទី១ ក្រុមការងារចុះជួយខេត្ត។ (២៣ តុលា ២០១៥)

102315 Chea Sophara I 1

102315 Chea Sophara I 2

102315 Chea Sophara I 3

102315 Chea Sophara I 4

102315 Chea Sophara I 5

102315 Chea Sophara I 5

102315 Chea Sophara I 7

102315 Chea Sophara I 6