ពីធីកាន់បិណ្ឌថ្ងៃទី១៤នៅវត្តពាមមង្គល ឃុំពាមជីលាំង ស្រុកត្បូងឃ្មុំ


នៅក្នុងពីធីកាន់បិណ្ឌថ្ងៃទី១៤ នេះ ឯកឧត្តម ជា សុផារ៉ា និង លោកជំទាវ បានចូលរួមកាន់បិណ្ឌជាមួយពុទ្ធបរិស័ទនៅវត្ត ពាមមង្គល ឃុំពាមជីលាំង ស្រុកត្បូងឃ្មុំ។

101115 Chea Sopheara1

101115 Chea Sopheara2

101115 Chea Sopheara3

101115 Chea Sopheara4

101115 Chea Sopheara5