ផែនការស្វែងរកអធិធាតុយុទ្ធជនពលីកងទ័ពស្ម័គ្រចិត្តវៀតណាមនៅទឹកដីខេត្តត្បូងឃ្មុំ


ខេត្តត្បូងឃ្មុំ៖ កិច្ចប្រជុំស្តីពីផែនការសហប្រតិបត្តិរវាងគណៈដឹកនាំជំនាញខេត្តតៃនិញ នៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម និងគណៈដឹកនាំជំនាញខេត្តត្បូងឃ្មុំនៃ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា អំពីការស្វែងរុករក ប្រផ្តុំអធិ្ឋធាតុ យុទ្ឋជន ពលីកងទ័ពស្ម័ក្រចិត្ត វៀតណាម ដែលបានពលីជីវិត ក្នុងបណ្តាលសម័យសង្រ្គាមនៅកម្ពុជា តំណាក់កាលទី XI (០៥ តុលា ២០១៥) នៅសឹងរងខេត្ត។

100515 VN TBK5

100515 VN TBK1

100515 VN TBK4

100515 VN TBK3

100515 VN TBK2