ឯកឧត្តម ប្រាជ្ញ ចន្ទ អញ្ជេីញ ដាក់បិណ្ឌទី៩ នៅវត្ថសិរីមង្គល ហៅវត្ត ចុងជាច


ក្នុងនាមជាពុទ្ធសាសនា ឯកឧត្តម ប្រាជ្ញ ចន្ទ និងលោកជំទាវ ព្រមសហការីបានកាន់បិណ្ឌទី៩ ដើម្បីឧទ្ទិសដល់វិញ្ញាណខន្ធអ្នកស្នេហាជាតិ និងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលបានពលី ក្នុងរបបប៉ុលពត។

100615 Prach Chan3

100615 Prach Chan2

100615 Prach Chan

100615 Prach Chan4