រាជរដ្ឋាភិបាលបង្កើនវិភាគទានសរុប ៦លានដុល្លារ ជាសាច់ប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ២០១៦ ដោយមិនគិតពីឧបត្ថមធនផ្សេងៗ ជូនមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផា


រាជរដ្ឋាភិបាលបង្កើនវិភាគទានសរុប ៦លានដុល្លារ ជាសាច់ប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ២០១៦ ដោយមិនគិតពីឧបត្ថមធនផ្សេងៗ ជូនមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផា យោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ។

hour-00113

hour-00114

hour-00102

hour-00105

hour-00103

hour-00115

Press new2

Press news