ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តបានអនុម័ត កម្មវិធីវិនិយោគ ២០១៥-២០១៧ ទូទាំងខេត្តត្បូងឃ្មុំ


កម្មវិធីវិនិយោគទូទាំងខេត្តត្បូងឃ្មុំ ជាការវិនិយោគជាយុទ្ធសាស្ត្រ ដើម្បីអភិវឌ្ឍខេត្ត ដែលសរុបគម្រោងនានារបស់ សាលាខេត្ត មន្ទីរនិងអង្គភាពនានាជុំវិញខេត្ត ក្រសួងស្ថាប័នអនុវត្តក្នុងខេត្ត ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ និងសមាគមន៍នានាក្នុងខេត្ត ត្រូវបានអនុម័តដោយក្រុមប្រឹក្សាខេត្តក្នុងកិច្ចប្រជុំវិសាមញ្ញលើកទី៥ នៅថ្ងៃទី១៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥ ។

Council1

Council5

Council3

Council4

Council6