ពិធីប្រគល់ និងផ្ទៀងផ្ទាត់ផែនទី ខ្ចីពីអង្គការសហប្រជាជាតិ ជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា


ពិធីប្រគល់ និងផ្ទៀងផ្ទាត់ផែនទី ខ្ចីពីអង្គការសហប្រជាជាតិ ជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅថ្ងៃទី២០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៥

[youtube id="eMIwINjWSkk#t=32"]