ឯកឧត្តម ប្រាជ្ញ ចន្ទបានជួបសំណេះសំណាលជាមួយសមាជិកសមាជិការគណបក្សខេត្ត និងបូកសរុបការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព សមាជិក


ត្បូងឃ្មុំ៖ ព្រឹកថ្ងៃទី០១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម ប្រាជ្ញ ចន្ទ ប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តត្បូងឃ្មុំ បានជួបសំណេះសំណាលជាមួយសមាជិកសមាជិការគណបក្សខេត្ត  និងបូកសរុបការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព សមាជិកសមាជិការ គណបក្សប្រជាជនខេត្តត្បូងឃ្មុំ នៅ#ស្នាក់ការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តត្បូងឃ្មុំ ។

171001 Prach Chan1