តួនាទីរបស់ កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៅកម្ពុជា


កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ គឺជាឧបករណ៏អំណាចរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា មានតួនាទី និងភារកិច្ចការពារឯករាជ្យ អាធិបតេយ្យភាពជាតិ បូរណភាពទឹកដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ការពារសន្តិភាព ស្ថេរភាពនយោបាយ សណ្តាប៉ធ្នាប់សាធារណសង្គម ការពារជីវភាពរស់នៅដ៏សុខក្សេមក្សាន្តរបស់ប្រជាជន ជាពិសេសការពាររាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដែលកេីតចេញពីការបោះឆ្នោត ដាច់ខាតមិនអនុញ្ញាតឲ្យជន ក្រុមជនណា និិង មជ្ឈដ្ឋានណាមកបំពារបំពានបានឡេីយ ។ ដូច្នេះ កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ មិនស្ថិតនៅជាអាព្យាក្រឹត្យរវាងគណបក្សនយោបាយជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់នោះឡេីយ ។

ប៉ុន្តែ កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ ត្រូវអាព្យាក្រឹត្យរវាងគណបក្សនយោបាយ និងគណបក្សនយោបាយ ទុកលទ្ធភាពឲ្យគ្រប់គណបក្សនយោបាយធ្វេីសកម្មភាពដោយស្មេីភាព ស្មេីសិទ្ធិចំពោះមុខច្បាប់ ។
ក្នុងសកម្មភាពនយោបាយ កងកម្លាំប្រដាប់អាវុធ ត្រូវគោរព និងអនុវត្យតាមច្បាប់នានាជាធរមាននៅកម្ពុជា ។

170814 ISay3