ពិធីប្រកាសសុពលភាព និងបើកកិច្ចប្រជុំលើកដំបូងរបស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំពពេល ស្រុកពញាក្រែក


ពញាក្រែក៖ លោកប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំពពេល ស្រុកពញាក្រែក ក្នុងពិធីប្រកាសសុពលភាព និងបើកកិច្ចប្រជុំលើកដំបូងរបស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ ។ សូមទទួលបានជោគជ័យក្នុងការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានឃុំ ទទួលបានការគោរពស្រឡាញ់ និងគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋច្រើនថែមទៀត ។
Date : 07-07-2017

170705 Lyleng32