ឯកឧត្តម សាយ បូរិន ចូលរួមសំណេះសំណាលជាមួយប្រធាន អនុប្រធានក្រុម ចំនួន៤ភូមិ តានី,ស្ពានជ្រៃ,អង្គរក្នុង និងបុស្សរកា ឃុំដូនតី


ឯកឧត្តម សាយ បូរិន ចូលរួមសំណេះសំណាលជាមួយប្រធាន អនុប្រធានក្រុម ចំនួន៤ភូមិ តានី,ស្ពានជ្រៃ,អង្គរក្នុង និងបុស្សរការ និងផែនការអនុវត្តសំរាប់ការបោះឆ្នោត ឃុំ សង្កាត់ ថ្ងៃទី០៤.០៦.២០១៧ ខាងមុខនេះ នៅភូមិស្ពានជ្រៃ ឃុំដូនតី នាព្រឹកថ្ងៃទី ២២.០៤.២០១៧ ។

170423 borin1

170423 borin2