កិច្ចសំណេះសំណាលប្រកាសទទួលស្គាល់គណៈសាខាភូមិ និងប្រធានក្រុមបក្សចំនួន ៤ ភូមិ នៅក្រុងសួង


ក្រុងសួង៖ថ្ងៃទី២៣ ខែតុលាឆ្នាំ២០១៦ នេះ ក្រុមការងារចុះជួយសង្កាត់សួង គណបក្សក្រុង និងគណបក្សសង្កាត់សួង បានចុះជួបសំណេះសំណាលប្រកាសទទួលស្គាល់គណៈសាខាភូមិ និងប្រធានក្រុមបក្សចំនួន ៤ ភូមិ គឺ៖
1. ពេលព្រឹក ចុះជួបសំណេះសំណាលភូមិព្រៃទទឹង និងភូមិច្រកពោន មានសមាជិកចូលរួមចំនួន ១១០ នាក់
2. ពេលរសៀល ចុះជួបសំណេះសំណាលភូមិសួងកើត និងភូមិជ្រៃបិទមាស មានសមាជិកចូលរួមចំនួន ២៥៦ នាក់
ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម កែវ វណ្ណៈ អនុប្រធានក្រុមការងារចុះជួយសង្កាត់សួង និងលោក ស៊ឹម ស៊ីថូវ ប្រធានគណបក្សក្រុង។

1.25.10.2016 2.25.10.2016