កិច្ចសំណេះសំណាលប្រកាសទទួលស្គាល់គណៈសាខាភូមិ និងប្រធានក្រុមបក្សចំនួន ៤ ភូមិ ក្រុងសួង


ក្រុងសួង៖ថ្ងៃទី២៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦ នេះ ក្រុមការងារចុះជួយសង្កាត់សួង គណបក្សក្រុង និងគណបក្សសង្កាត់សួង បានចុះជួបសំណេះសំណាលប្រកាសទទួលស្គាល់គណៈសាខាភូមិ និងប្រធានក្រុមបក្សចំនួន ៤ ភូមិ បន្ថែមទៀតគឺ៖
1. ពេលព្រឹក ចុះជួបសំណេះសំណាលភូមិតូង និងភូមិពោធិកិល មានសមាជិកចូលរួមចំនួន ១៥៨ នាក់
2. ពេលរសៀល ចុះជួបសំណេះសំណាលភូមិធ្លក និងភូមិវិហារខ្ពស់ មានសមាជិកចូលរួមចំនួន ១៨៧ នាក់
ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម កែវ វណ្ណៈ អនុប្រធានក្រុមការងារចុះជួយសង្កាត់សួង និងលោក ស៊ឹម ស៊ីថូវ ប្រធានគណបក្សក្រុង។

1.24.10.2016

3.24.10.2016

2.24.10.2016