គណបក្សក្រុងសួងយកអំណោយឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ាណែត ជូន៥ គ្រួសារ


ក្រុងសួង៖ ថ្ងៃទី១១ ខែកញ្ញា នេះ លោកប្រធានគណបក្សក្រុង និងក្រុមការងារយុវជនគណបក្សក្រុង បាននាំយកអំណោយ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉ាណែត និងលោកជំទាវ ទៅឧបត្ថម្ភដល់គ្រួសារក្រីក្រចំនួន ៥ គ្រួសារ នៅភូមិសួងកើត សង្កាត់សួង ។

160911 SUONG1

160911 SUONG2