ឯកឧត្តម គន់ សុភា និងឯកឧត្តម គល់ យ៉ាត បានសាកសួរសុខទុក្ខពលរដ្ឋទីទល់ក្រ ចំនួួន ២គ្រួសារ នៅឃុំដារ


មេមត់៖ ឯកឧត្តម គន់ សុភា និងឯកឧត្តម គល់ យ៉ាត បានសាកសួរសុខទុក្ខពលរដ្ឋទីទល់ក្រ ចំនួួន ២គ្រួសារ នៅភូមិដារកណ្តោល ឃុំដារ ស្រុកមេមត់ ជូនថវិកា ១គ្រួសារ ៥មុឺនរៀល នាថ្ងៃទី០៣ ខែកញ្ញា ឆ្មាំ ២០១៦។

160905 Alll8