ពិធីបើកវគ្គបំប៉ន ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ នៅស្រុកមេមត់


មេមត់៖ ថ្ងៃទី ២៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦ ពិធីបើកវគ្គបំប៉ន ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ នៅស្រុកមេមត់ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ ។

160725 Sangvar1

160725 Sangvar2

160725 Sangvar3