បិទវគ្គបណ្តុះបណ្តាលដល់ភ្នាក់ងារអង្កេតការណ៍បោះឆ្នោត


ព្រឹកថ្ងៃទី២៣ ខែកក្កដា នេះ ឯកឧត្តម ប្រាជ្ញ ចន្ទ ប្រធានគណបក្សខេត្តត្បូងឃ្មុំ បានអញ្ជើញជាអធិបតី សំណេះ សំណាលជាមួយមន្ត្រីបក្សស្រុក ឃុំ ភូមិ និងភ្នាក់ងារសង្កេតការណ៍ដែលទទួលការបណ្តុះបណ្តាល ក្នុងស្រុកតំបែរ ។

Prach Chan1

Prach Chan2

Prach Chan3