ពិធីបិទវគ្គអប់រំនយោបាយជំនាន់ទី១ វគ្គទី៣ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ឡាន់ ឆន ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តត្បូងឃ្មុំ


ព្រឹកថ្ងៃទី០៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ គណបក្សប្រជាជនខេត្តត្បូងឃ្មុំ បានធ្វើពិធីបិទវគ្គអប់រំនយោបាយជំនាន់ទី១ វគ្គទី៣ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ឡាន់ ឆន ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តត្បូងឃ្មុំ នៅមន្ទីរបក្សខេត្តត្បូងឃ្មុំ ។

13331031_1612119829101666_6334269021070816014_n

 
13307406_1612119832434999_3392230375235537159_n 13310442_1612119925768323_5737420940142289504_n 13312710_1612119919101657_5637283082010475528_n