ឯកឧត្ដម ឡាន់ ឆន ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តត្បូងឃ្មុំ និងឯកឧត្តម លោកជំទាវសមាជិក សមាជិកាក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត បានចុះពិនិត្យការដ្ឋានសាងសង់អាគាររដ្ឋបាលខេត្ត សាកលវិទ្យល័យ ហេងសំរិនត្បូូងឃ្មុំ និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធខេត្ត


ឯកឧត្ដម ឡាន់ ឆន ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តត្បូងឃ្មុំ និងឯកឧត្តម លោកជំទាវសមាជិក សមាជិកាក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត បានចុះពិនិត្យការដ្ឋានសាងសង់អាគាររដ្ឋបាលខេត្ត សាកលវិទ្យល័យ ហេងសំរិនត្បូូងឃ្មុំ និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធខេត្ត

160204 Lan Chhan3

160204 Lan Chhan2