កិច្ចប្រជំុឆ្លុះបញ្ចាំង ស្តីពីការអនុវត្តផែនការសកម្មភាព និងថវិកា ផអ៣ ឆ្នាំ២០១៥ និងការរៀបចំ សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៦


នាព្រឹកថ្ងៃទី១២ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦ នៅសាលាខេត្តត្បូងឃ្មុំ បានបើកកិច្ចប្រជំុឆ្លុះបញ្ចាំង ស្តីពីការអនុវត្តផែនការសកម្មភាព និងថវិកា ផអ៣ ឆ្នាំ២០១៥ និងការរៀបចំ សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៦ ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តម លី ឡេង អភិបាលរង នៃគណៈអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំ ៕

12410530_216014618736297_7660355640739520741_n

1918984_216014452069647_4173732135459165042_n

12540658_216014495402976_3497094733578536193_n

12509334_216014602069632_5551014634982933340_n

1386_216014555402970_4174442374184405837_n