អបអរសាទរ ខួបលើកទី៣៧ នៃថ្ងៃរំដោះ ៧ មករា (១៩៧៩-២០១៦)


ទិដ្ឋភាពសំខាន់ៗ ក្នុងពិធី អបអរសាទរ ខួបលើកទី៣៧ នៃថ្ងៃរំដោះ ៧ មករា នឹងរំលឹកគោរពដឹងគុណ ៧ មករា នៅទីស្នាក់ការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា។

Hun Sen 1

Hun Sen 2

Hun Sen 3

Hun Sen 4

Hun Sen 6

Hun Sen 7