ឯកឧត្តម អភិបាលខេត្ត និងលោកបណ្ឌិត សុខ តូច ប្រជុំពិភាក្សា លើបញ្ហាព្រំដែន កម្ពុជា វៀតណាម ក្នុងទឹកដីខេត្តត្បូងឃ្មុំ


ព្រឹកថ្ងៃទី០៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦ ឯកឧត្តម អភិបាលខេត្ត និងលោកបណ្ឌិត សុខ តូច ប្រជុំពិភាក្សា លើបញ្ហាព្រំដែន កម្ពុជា វៀតណាម ក្នុងទឹកដីខេត្តត្បូងឃ្មុំ

160104 Prach Chan1

160104 Prach Chan4

160104 Prach Chan2

160104 Prach Chan3