ពិធីប្រកាសផ្ទេរភារកិច្ច និងតែងតាំងចូលកាន់មុខតំណែង អភិបាល អភិបាលរង នៃគណៈអភិបាលក្រុងសួង


ពិធីប្រកាសផ្ទេរភារកិច្ច និងតែងតាំងចូលកាន់មុខតំណែង អភិបាល អភិបាលរង នៃគណៈអភិបាលក្រុងសួង

122915 Prach Chan4

122915 Prach Chan1

122915 Prach Chan13

122915 Prach Chan11