តម្លើងប្រាក់ខែតាមសន្ទស្សន៍បៀវត្សមូលដ្ឋាន


អនុក្រឹត្យស្តីពីការកែប្រែតម្លៃឯកតានៃសន្ទស្សន៍បៀវត្សមូលដ្ឋានរបស់មន្រ្តីរាជការ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
កែប្រែតម្លៃសន្ទស្សន៍បៀវត្សមូលដ្ឋានពី ចំនួន១៥២០ រៀល ទៅចំនួន ១៧០០ រៀល ដោយត្រូវអនុវត្តចាបើពីថ្ងៃទី១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦ តទៅ៕

Salary1

Salary2

Salary3