ពិធីប្រកាសបញ្ជូលសមាជិកគណបក្សប្រជាកម្ពុជានៅស្រុកមេមត់


ពិធីប្រកាសបញ្ជូលសមាជិកគណបក្សប្រជាកម្ពុជានៅស្រុកមេមត់ និងពិធីសំណេះសំណាលជាមួយក្រុមការងារយុវជនស្រុក នៅថ្ងៃទី២៦ និង ២៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥។
 

 122615 Memot4
122615 Memot3
122615 Memot1
122615 Memot5
122615 Memot6
122615 Memot7