ពិនិត្យការដ្ឋាន និងសំណង់នានាក្នុងតំបន់រដ្ឋបាលសាលាខេត្តត្បូងឃ្មុំ


ឯកឧត្ដម ប្រាជ្ញ ចន្ទ អញ្ជើញពិនិត្យការដ្ឋាន និងសំណង់នានាក្នុងតំបន់រដ្ឋបាលសាលាខេត្តត្បូងឃ្មុំ

121915 prach Chan9

121915 prach Chan6

121915 prach Chan15

121915 prach Chan12

121915 prach Chan14

121915 prach Chan18

121915 prach Chan20

121915 prach Chan19