កិច្ចប្រជុំការងារពង្រឹងយុវជនខេត្ត ក្រុង ស្រុក ឃុំ សង្កាត់


កិច្ចប្រជុំក្រុម ការងារយុវជនក្រុង ស្រុក ដឹកនាំអោយ ឯកឧត្តម ហាក់ សុខមករា ប្រធានក្រុមការងារយុវជន ខេត្តត្បូងឃ្មុំ ស្តីពីការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរចនាសម្ពន្ធ័បក្ស (23 តុលា 2015)។

102215 Hak Sokmakara1

102215 Hak Sokmakara2

102215 Hak Sokmakara3

102215 Hak Sokmakara4