អនុស្សាវរីយ៍ទៅវត្តពេលបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌប្រពៃណីរបស់បងប្អូនខ្មែរយើង


អនុស្សាវរីយ៍ទៅវត្តពេលបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌប្រពៃណីរបស់បងប្អូនខ្មែរយើង
ជាពិសេស មួយគូរនេះ ផ្អែមល្អែម និងសមគ្នាណាស់។

Hun Sen Pchum Ben