គណនី Facebook របស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ជាផ្លូវការ


ខុទ្ទកាល័យសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានប្រកាសឈ្មោះគណនី Facebook របស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ជាផ្លូវការដោយមានឈ្មោះ Samdech Hun Sen, Cambodian Prime Minister។

Samdech Hun Sen Cambodian Prime Minister