ឯកឧត្តម ហាក់ សុខមករា ប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណបក្សខេត្ត បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំជាមួយប្រធាន និងអនុប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណបក្សក្រុង ស្រុក


ខេត្តត្បូងឃ្មុំ៖ ឯកឧត្តម ហាក់ សុខមករា ប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណបក្សខេត្ត បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំជាមួយប្រធាន និងអនុប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណបក្សក្រុង ស្រុក លើរបៀបវារៈ ដូចខាងក្រោម៖
១.ការងាររៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធនិងអង្គការចាត់តាំង ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព
២.ការងារបណ្តុះបណ្តាលអប់រំនយោបាយ
៣.ការងារបញ្ចូលសមាជិកថ្មី
៤.ការងារផ្សេងៗ។

Hak sokmakara TBK01

Hak sokmakara TBK04

Hak sokmakara TBK05

Hak sokmakara TBK02