ពិធីប្រកាសតែងតាំងថ្នាក់ដឹកនាំ សាខា អនុសាខាសមាគមនអាចារ្យខ្មែរទូទាំងខេត្តត្បូងឃ្មុំ


ពិធីប្រកាសតែងតាំងថ្នាក់ដឹកនាំ សាខា អនុសាខាសមាគមនអាចារ្យខ្មែរទូទាំងខេត្តត្បូងឃ្មុំ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួង ធម្មការនិងសាសនា និងឯកឧត្តម ប្រាជ្ញ ចន្ទ អភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំ នាព្រឹកថ្ងៃទី ២៧ សីហា ២០១៥ សាលធំសាលាខេត្តត្បូងឃ្មុំ ៕

Min Khin09

Min Khin01

Min Khin03Min Khin08

Min Khin04

Min Khin12

Min Khin11

Min Khin10

Min Khin02

Min Khin14

Min Khin06