ហែក្បួនឃោសនារកសម្លេងឆ្នោត ទៅកាន់ ១៤ឃុំ នៅស្រុកមេមត់


ស្រុកមេមត់​ លើកទី៣​ ថ្ងៃ២២​ កក្កដា​ ២០១៨

គណៈកម្មាធិកាគណបក្សស្រុកមេមត់ និងក្រុមការងារថ្នាក់កណ្តាលចុះជួយស្រុក បានដឹកនាំហែក្បួនឃោសនារកសម្លេងឆ្នោត ឆ្លងកាត់ ១៤ឃុំ នៅស្រុកមេមត់។