ជំនួយសហគមន៍អីរ៉ុបសម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍ផ្លូវនៅស្រុកមេមត់ ឆ្នាំ២០១៨


លោក ចេង ប៊ុណ្ណារ៉ា អភិបាលស្រុកមេមត់ និងក្រុមការងារថ្នាក់ស្រុក បានចុះសិក្សាគម្រោងសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៨ ថវិកាសហគមន៍ អីរ៉ុប នៅភូមិត្បូងវត្ត ឃុំមេមត់ ស្រុកមេមត់ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ នៅព្រឹកថ្ងៃទី២១ ១២ ១៧ ។

171221 Bunnara2

171221 Bunnara3