ពិធីប្រកាសបញ្ចូលសមាជិកគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ខេត្តត្បូងឃ្មុំ


ត្បូងឃ្មុំ៖ ពិធីប្រកាសបញ្ចូលសមាជិកគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ប្រាជ្ញ ចន្ទ ប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តត្បូងឃ្មុំ និងឯកឧត្តម ឡាន់ ឆន អនុប្រធានគណបក្សប្រជាជនខេត្ត នៅព្រឹកទី២១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ នៅ #ស្នាក់ការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តត្បូងឃ្មុំ

171221 Prach Chan1

171221 Prach Chan5

171221 Prach Chan4