ឯកឧត្តម លី ឡេង អញ្ជើញចូលរួមបុណ្យ៧ថ្ងៃ សពលោក មាស សាម៉េត អតីតសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍គណបក្ស ខេត្តកំពង់ចាម


ស្រុកត្បូងឃ្មុំ៖ ឯកឧត្តម លី ឡេង អញ្ជើញចូលរួមបុណ្យ៧ថ្ងៃ សពលោក មាស សាម៉េត អតីតសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍គណបក្ស ខេត្តកំពង់ចាម នៅភូមិច្រកពោន សង្កាត់សួង ក្រុងសួង ដោយបានចូលបច្ចយ័បុណ្យចំនួន ១លានរៀលផងដែរ ។ ១០ ធ្នូ ២០១៧

171210 CHEA Sophara12

171210 CHEA Sophara13