ឯកឧត្តម លី ឡេង អញ្ជើញចូលរួមបុណ្យសពលោក មាស សាម៉េត អតីតសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍គណបក្ស ខេត្តកំពង់ចាម


បន្តមកទៀតក៍បានឆ្លៀតទៅចូលរួមបុណ្យ៧ថ្ងៃ សពលោកមាស សាម៉េត អតីតៈសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍គណបក្ស
ខេត្តកំពង់ចាម នៅភូមិច្រកពោន សង្កាត់សួង ក្រុងសួង ដោយបានចូលបច្ចយ័បុណ្យចំនួន ១លានរៀលផងដែរ ។
១០ ធ្នូ ២០១៧

171210 CHEA Sophara12

171210 CHEA Sophara13