សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានតម្លើងប្រាក់ខែកម្មករចាប់ពី ជាង៥០ដុល្លាររហូតឡើងមក ដល់ជាង ១៥០ដុល្លារ


ពេលនេះកម្មករកម្មការនីកាន់តែយល់ដឹងច្បាស់ថាមានតែ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន និងគណបក្សប្រជា ជនតែមួយគត់ដែលមានសមត្ថភាពក្នុងការជួយធ្វើអាយជីវភាពរស់នៅរបស់កម្មករកាន់តែប្រសើរឡើង។ ក្រោមការ ដឹកនាំរបស់សម្តេចតេជោ គឺបានតម្លើងប្រាក់ខែកម្មករចាប់ពី ជាង៥០ដុល្លាររហូតឡើងមក ដល់ជាង ១៥០ដុល្លារ ដែលបូកប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗទៀតគឺបានជាង២០០ដុល្លារ។ ក្រៅពីនេះ កម្មករនឹងទទួលបានតម្លៃភ្លើង និងតម្លៃទឹកចុះថោក ដែលធ្វើអោយជីវភាពរស់នៅរបស់បងប្អូនកាន់តែ ធូរធារប្រសើរឡើង។ មានសម្តេចតេជោ ធ្វើអោយកម្មករមានក្តីសង្ឃឹមគ្រប់ទីកន្លែង៕

170829 hunsen