សកម្មភាពការងារជួសជុលផ្លូវជាតិលេខ៧៣ ឃុំស្រឡប់ ស្រុកត្បូងឃ្មុំ


សកម្មភាពការងារជួសជុលផ្លូវជាតិលេខ៧៣ ត្រង់គ.ម00+000 ដល់ គ.ម០៣+៨០០ ឃុំស្រឡប់ ស្រុកត្បូងឃ្មុំ អនុវត្តដោយមន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ខេត្តត្បូងឃ្មុំ នាថ្ងៃទី១១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧។

170814 ISay5