អភិបាលខេត្ត លី ឡេង អញ្ជើញចែកស្រូវពូជជូនប្រជាពលរដ្ឋឃុំអញ្ចើម ស្រុកត្បូងឃ្មុំ


អភិបាលខេត្ត លី ឡេង អញ្ជើញចែកស្រូវពូជជូនប្រជាពលរដ្ឋឃុំអញ្ចើម ស្រុកត្បូងឃ្មុំ
នារសៀលថ្ងៃទី០២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧
170802 Ly Leng1