ណែនាំដល់ម្ចាស់វិនិយោគភាស៊ីផ្សារសួង និងម្ចាស់វិនិយោគភាស៊ីចំណតរថយន្តសួង រួមទាំងបុគ្គលិកយកភាស៊ី សន្តិសុខយាមផ្សារគ្រប់រូប


អភិបាលខេត្ត លី​ ឡេង​ និងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត ឡាន់​ ឆន  ប្រជុំណែនាំដល់ម្ចាស់វិនិយោគភាស៊ីផ្សារសួង និងម្ចាស់វិនិយោគភាស៊ីចំណតរថយន្តសួង រួមទាំងបុគ្គលិកយកភាស៊ី សន្តិសុខយាមផ្សារគ្រប់រូប ​ នៅសាលាក្រុងសួង​ នារសៀល​ ថ្ងៃទី​ ១៣​ កក្កដា​ ២០១៧។

170713 Ly Leng4