អាហាររូបករណ៍ចំនួន​ ៥០​កន្លែង​ របស់ឯឧ​ វេង​ សាខុន​ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងកសិកម្ម​ សម្រាប់ខេត្តត្បូងឃ្មុំ​ និងកំពង់ចាម​ ឆ្នាំសិក្សា​ ២០១៧​-២០១៨​ នៅសាលាកសិកម្មកំពង់ចាម


អាហាររូបករណ៍ចំនួន​ ៥០​កន្លែង​ របស់ឯឧ​ វេង​ សាខុន​ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងកសិកម្ម​ សម្រាប់ខេត្តត្បូងឃ្មុំ​ និងកំពង់ចាម​ ឆ្នាំសិក្សា​ ២០១៧​-២០១៨​ នៅសាលាកសិកម្មកំពង់ចាម

170705 Lyleng11

170705 Lyleng12